Про коледж

Навчання у ВСП "Компаніївський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ" здійснюється за денною формою.

Денна форма навчання є основною формою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з відривом від виробництва.

Навчальний процес у ВСП "Компаніївський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ"  - це структурована система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до вимог державних стандартів.

Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократичності, безперервності та ступеневості навчання. При цьому він зорієнтований на формування освіченої, гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та прискореної адаптації в умовах перехідного періоду реформування економіки аграрного комплексу України.
Нормативно-правовою базою організації навчального процесу в коледжі є Закон України «Про вищу освіту», «Положення про організацію навчального процесу», освітньо-професійні програми підготовки молодших спеціалістів ветеринарної медицини.

Зміст освіти - це науково обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу, який використовується для підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, навчальними програмами дисциплін і відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах. Послідовність викладання матеріалу визначається структурно-логічною схемою підготовки фахівців.

Освітньо-професійна програма підготовки - це перелік нормативних та вибіркових навчальних дисциплін із зазначенням обсягу годин, відведених для їх вивчення, форм підсумкового контролю.
Структурно-логічна схема підготовки - це наукове і методичне обґрунтування послідовності реалізації освітньо-професійної програми підготовки.
Зміст освіти складається з нормативної та вибіркової складових. Нормативна складова визначається відповідним державним стандартом освіти, вибіркова - вищим навчальним закладом.
Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу для певного напряму підготовки (спеціальності), є навчальний план, який розробляється вищим навчальним закладом на основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю. Навчальний план затверджується директором коледжу.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план.

Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни. Для навчальної дисципліни на основі навчальної програми та навчального плану складається робоча навчальна програма дисципліни, яка складається із змісту дисципліни, послідовно викладених тем (модулів), організаційні форми її вивчення та обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

Навчальний процес в коледжі здійснюється за такими формами: аудиторні навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Основними видами аудиторних навчальних занять є лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація.

Організація аудиторних навчальних занять забезпечується розкладом занять за семестрами та річним графіком навчального процесу.

Самостійна робота студента є основною формою оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних занять. Час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і становить не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Практична підготовка студентів - це обов'язковий компонент навчальної програми для здобуття кваліфікаційного рівня, що має на меті набуття студентом професійних навиків та вмінь. Вона здійснюється на передових сучасних підприємствах сільськогосподарського профілю під організаційно-методичним керівництвом викладачів коледжу та фахівців підприємства.

Організація практичної підготовки регламентується «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р., та «Положенням про практичне навчання студентів  ВСП «Компаніївський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ ».

Контрольні заходи включають різні види контролю - поточний, модульний, семестровий, залишкових знань та підсумкову атестацію. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю визначається цикловою комісією.
В ККВМ використовується модульна форма контролю після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять (змістового модуля) з певної дисципліни. Її результати враховуються для визначення семестрової оцінки.

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену, заліку з конкретної навчальної дисципліни.

Екзамени (курсові, заліки) проводяться з метою оцінки знань студентів з навчальних дисциплін, їхнього вміння творчо використовувати набуті знання для вирішення практичних завдань професійного спрямування.

Заліки є формою перевірки успішності виконання лабораторних і практичних робіт, засвоєння студентами навчального матеріалу з окремих частин навчальних дисциплін, виконання та захисту курсових робіт, проходження навчальних і виробничих практик.

Екзамени та курсові заліки складаються протягом екзаменаційної сесії відповідно до академічного календаря університету та графіків навчального процесу. Складання заліків з лабораторних і практичних робіт закінчується до початку екзаменаційної сесії.

Результати захисту курсових проектів (робіт) оцінюються комісією, що створюється кафедрою, у складі двох науково-педагогічних працівників, з обов'язковою участю безпосереднього керівника проекту (роботи).

Результати складання екзаменів відображаються у національній чотирибальній системі оцінками «відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно». Результати складання заліків оцінюються відмітками«зараховано» та«не зараховано». Для студентів, які навчаються за модульно-рейтинговою системою, національні оцінки переводяться в оцінки ECTS відповідно до наведеної нижче таблиці.

Контроль залишкових знань проводиться з метою оцінювання рівня засвоєння студентами навчального матеріалу з кожної дисципліни та вміння застосовувати набуті знання у фаховій практиці. Оцінювання залишкових знань студентів проводиться після семестрових екзаменів з дисциплін, вивчення яких передбачено робочими навчальними планами.

Підсумкова атестація проводиться з метою оцінки результатів навчання для певного освітньо-кваліфікаційного рівня. Формами її є державний екзамен.

Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для здійснення програми підготовки. Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, кредит, навчальний день, тиждень, семестр, курс і рік.

Академічна година - це мінімальна облікова одиниця навчального часу, тривалість якої становить 45 хвилин.

Навчальний день студента триває не більше 9 академічних годин, а навчальний тиждень - 54 академічні години.
На індивідуальну роботу під керівництвом педагогічних працівників може виділятись до 10-20% часу аудиторних занять і вона проводиться після закінчення аудиторних занять щоденно (крім неділі), а в суботу - протягом робочого дня. При цьому кожне заплановане занять є еквівалентним двом академічним годинам.

Кредит - це одиниця виміру загального навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.

Змістовий модуль - це логічно завершена частина теоретичного та практичного навчального матеріалу з дисципліни і містить у собі, як правило, декілька лекційних тем, практичних (семінарських) занять, лабораторних робіт, розрахункових завдань і т.д.

Навчальний семестр - складова частина навчального часу студента, що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається графіком навчального процесу відповідно до робочого навчального плану.

Навчальний курс - завершений період навчання студента протягом навчального року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю та канікул. Сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, крім останнього, становить не менше 7-8 тижнів.

Молодші спеціалісти

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Особи, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту.

Згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України від 22.05.2007. р. серія АВ № 328415 підготовка фахівців у 2007/2008 н. р. на других і старших курсах освітньо професійних програм підготовки молодших спеціалістів здійснюється за спеціальностю ...............................................................................................................................

Термін навчання визначається освітньо-професійною програмою підготовки, але не перевищує 2 років 10 місяців (для осіб на базі повної загальної середньої освіти) та 3 років 10 місяців (на базі основної школи).

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документ встановленого зразка про здобуття вищої освіти за спеціальністю та кваліфікацією молодшого спеціаліста.

Кращі випускники коледжу приймають участь у предметних олімпіадах БНАУ, переможці яких зараховуються до БНАУ без вступних іспитів.

Сфери діяльності фахівців

Державні нормативні документи передбачають використання випускників університету залежно від здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня та спеціальності:

 • молодших спеціалістів - на посадах технологів, техніків, агрономів, зоотехніків, бухгалтерів тощо в галузях сільського і лісового господарства, переробної промисловості, технічного сервісу, енергетики тощо;

Державна атестація випускників

Державна атестація проводиться після закінчення теоретичної та практичної підготовки з метою оцінки рівня знань та фактичної підготовленості до роботи за фахом відповідно до вимог державного освітнього стандарту (освітньо-кваліфікаційної характеристики).
Присвоєння кваліфікації молодшого спеціаліста здійснює Державна кваліфікаційна комісія. Державну атестацію на рівні бакалавра, спеціаліста і магістра здійснює Державна екзаменаційна комісія.

Державна атестація передбачає для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» складання кваліфікаційного екзамену.

До складання державних екзаменів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів з дисциплін, передбачених навчальним планом.
Результати складання державних екзаменів оцінюються за чотирибальною шкалою "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно".

Студенту, який склав державні екзамени відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням Державної екзаменаційної комісії присвоюється освітній рівень (кваліфікація) і видається диплом державного зразка.

Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше як із 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань - відмітки "добре", склав державні екзамени "відмінно", а також виявив себе в творчій роботі, що підтверджується рекомендацією циклової комісії, видається диплом з відзнакою.
Студент, який під час складання державного екзамену отримав незадовільну оцінку, відраховується з коледжу і йому видається академічна довідка.Студент, який не склав державний екзамен допускається до повторного складання державних екзаменів в наступному навчальному році..

Спортивно-масова робота

 • Спортивні групи, клуби та секції
 • Культурно-масові заходи
 • Протоколи змагань

Завідувач  фізичного виховання -

відмінник освіти України, почесний працівник фізичної культури і спорту України,
Бричка Олександр Михайлович.

Спортивна робота в ККВМ організовується кабінетом фізичного виховання шляхом проведення наступних заходів: 

 • змагання в навчальних групах за програмою державних тестів;
 • змагання  з окремих видів спорту;
 • спартакіада серед студентів;
 • заняття у спортивних секціях, оздоровчих группах;
 • організація та проведення на базі ККВМ районних та обласних спортивних заходів;
 • участь кращих спортсменів і команд ККВМ в районних, міських, обласних, всеукраїнських змаганнях.

Спортивні групи, клуби та секції

Студенти коледжу мають можливість вдосконалювати, підвищувати спортивну кваліфікацію, займаючись під керівництвом викладачів кабінету фізичного виховання у групах  з таких видів спорту:

 • Баскетбол (жінки)
 • Баскетбол (чоловіки)
 • Волейбол (жінки)
 • Волейбол (чоловіки)
 • Гирьовий спорт
 • Легка атлетика
 • Теніс настільний
 • Футбол
 • Шахи

Працевлаштування

Підготовка фахівців у коледжі здійснюється за прийнятим світовою практикою освітньо-кваліфікаційним рівнем - "Молодший спеціаліст".

На сьогоднішній день дуже важливим питанням є працевлаштування випускників коледжу, оскільки розвиток ринкових відносин в Україні, процеси державотворення, поглиблення ініційованих Президентом України прогресивних реформ неможливе без висококваліфікованих фахівців.

Досвід країн з розвинутою ринковою економікою свідчить, що найважливішими передумовами конкурентоспроможності підприємства є висока кваліфікація працівників, мотивація їхньої праці та залучення до розв'язання проблем вдосконалення виробництва. Саме професійні знання та навички забезпечують фахівцю соціальний захист на ринку праці.

Сучасний фахівець має глибоко усвідомлювати своє місце та роль у перебудовних процесах, грунтовно володіти теоретичними знаннями, професійними вміннями та навичками, вміти мобілізувати трудові колективи на ефективне впровадження прогресивних ресурсозберігальних, природоохоронних технологій виробництва сільськогосподарської продукції.

Сьогодні коледж готує фахівців найвищого гатунку зі спеціальності «Ветеринарна медицина». У наш непростий час коледж зберіг для молодих людей можливість безкоштовного навчання. Понад 80% студентів з сільської місцевості навчаються за державним замовленням за направленнями районних управлінь сільського господарства.

Найталановитіші випускники можуть продовжити навчання в Білоцерківському національному аграрному університеті.

Якої адаптації потребує випускник? Насамперед - професійної. За період навчання в коледжі студенти проходять навчальну та виробничу практики, але сьогодні на виробництві є потреба вдосконалювати свої фахові навички, підвищувати кваліфікаційний рівень. Варто згадати і про суто технічний аспект, а саме масове використання комп'ютерної техніки та модернізацію офісного обладнання. Випускник також потребує допомоги з соціально-психологічних питань, щоб виробити нову для себе модель поведінки, яка поєднувала б, з одного боку, роль вчорашнього студента, а з іншого - головну на теперішньому етапі життя роль працівника.

Консультаційні центри - "Школи молодого фахівця", завданням яких є надання студентам консультаційної допомоги з питань працевлаштування, започаткування власної справи, забезпечення молодих фахівців методичною та спеціальною літературою, систематичного підвищення кваліфікації, надання рекомендацій щодо застосування передового досвіду, фахового зростання та просування службовими сходинками, створені і працюють за відповідним графіком в навчально - наукових інститутах університету.

Педагогічний колектив

Якісна освіта з гуманним спрямуванням - це насамперед високопрофесійні педагогічні кадри.

Сьогодні в коледжі працює 24 педагоги: 78 - з вищою педагогічною освітою (95%), 25 з них мають вищу кваліфікаційну категорію (30%), 9 - звання «Старший учитель» (11%), 7 - нагороджені знаком «Відмінник освіти України» (8,5%).

Аналіз кадрового забезпечення свідчить про те, що з кожним навчальним роком спостерігається підвищення професійного рівня педагогів.

З метою зростання фахової майстерності викладачів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем коледжу організовано роботу 3 циклових комісій, методоб'єднання кураторів навчальних груп, затверджено проблеми, над якими працюють циклові комісії.

Педагогічний колектив коледжу спрямовує свою роботу на створення належних умов для якісного засвоєння студентами навчального матеріалу, для розвитку здібностей і формування особистості.

З 2007 року педагогічний колектив працює над проблемою «Якісна теоретична і практична фахова підготовка студентів у процесі навчання».

Велика увага в закладі приділяється проведенню атестації педагогічних працівників, що дає змогу виявити їх професійну підготовку, фаховий рівень, відповідність посаді.