Бібліотека

Сайт бібліотеки Компаніївського коледжу ВМ БНАУ - https://sites.google.com/view/bibliotekakkvmbnau/periodicni-vidanna

Бiблiотека - iнформацiйний, культурний та освiтнiй центр коледжу, що має упорядкований фонд книг та документiв i подає їх у тимчасове користування спiвробiтникам та студентам, займає чiльне мiсце у пiдготовцi спеціалістів ветеринарної медицини.

Бiблiотека забезпечує навчальний процес шляхом комплектування та видачi пiдручникiв згiдно з навчальними планами, iнформує читачiв про сучаснi подiї в полiтичному, економічному, культурному життi нашої країни та за рубежем.

Працiвники бiблiотеки спiльно з громадськими органiзацiями, викладачами коледжу проводять масовi заходи, спрямованi на повноцiнне виховання молодi.

Бiблiотека має абонемент, читальний зал, чотири комп'ютеризовані робочі місця з підключеним інтернетом, безкоштовне Wi-fi покриття.

Фонд складає близько 27 тис. примiрникiв, журнали - 15 назв, газети - 12 назв.

Щороку фонди бiблiотеки поповнюються новими надходженнями. Читачам видається понад 13тис. примiрникiв рiзної лiтератури, близько 300 бiблiографiчних довiдок. В каталожнi ящики та картотеки «вливається» близько 600 iнформацiйних карток.

Функцiонування бiблiотеки забезпечують висококвалiфiкованi фахiвцi: О.Л.Макаренко - завiдувач; К.М.Ломака - бiблiотекар.